Psykoterapiinfo


Vilka sorters psykoterapi finns?

 

Psykodynamisk psykoterapi

Behandlingsformen går ut på att i en regelbunden kontakt med en psykoterapeut ge patienten utrymme att undersöka sitt sätt att uppleva och fungera i avsikt att bättre förstå sig själv och andra. Det hjälper patienten att även förstå bakgrunden till de symptom och problem vederbörande söker för, vilket ger verktyg till att ändra på fastlåsta mönster och förhållningssätt.
Ett annat mål är att hos patienten söka undanröja hinder mot att använda de egna resurserna på ett konstruktivt sätt i relationer och arbete.
(källa: psykoterapiinstitutet
www.slso.sll.se/pi under behandlingsformer) 


Kognitiv beteendeterapi (KBT)

En kognitiv beteendeterapeut (KBT-terapeut) börjar alltid med att göra en beteendeanalys av samspelet mellan individ och omgivning. Grunden för beteendeanalysen är att varje människa är unik och analysen är därför högt individualiserad men utifrån allmänna principer. Analysen syftar till att kartlägga orsakerna till just denna individs problem. Orsakerna till problemen är inte på förhand bestämda, men en kunnig KBT-terapeut har god kännedom om vilka olika samspel mellan individ och omgivning som brukar förekomma. Även tanke- och beteendemässiga strategier som kan härledas från tidiga relationer analyseras för att skapa förståelse för problemens vidmakthållande.
I terapin fokuseras dock på här och nu-situationen och de faktorer som där förekommer. Dessa kan utgöras av t ex sociala färdighetsbrister, feltolkningar av signaler från den egna kroppen och omgivningen eller andras uppmärksamhet för olika beteenden. De behandlingsmetoder som ryms inom KBT kan utgå från en persons problem och upplevelser som vid individualterapi eller från flera personer som vid familjeterapi. Både individuellt behandling med en patient i taget och gruppbehandling med flera patienter förekommer inom KBT.
(källa: Beteendeterapeutiska föreningen
http://www.kbt.nu/)

 

Psykoanalys 

Samma principer som psykodynamisk psykoterapi men bl a går man flera gånger i veckan. Mer omfattande terapi.

Dialektisk beteendeterapi (DBT)

I princip KBT kombinerat med färdighetsträning (går ut på att skaffa sig tankemässiga, sociala, emotionella och praktiska färdigheter, utförs ofta i grupp som ett rollspel) samt ett dialektiskt synsätt (innebär bl a en öppenhet för att terapeuten kan behöva förändra sig likväl som patienten). Denna terapiform har i första hand utvecklats, och visat sig vara mycket verksam, för personer med emotionellt instabil personlighetsstörning (borderline) med självskadebeteende.  

Psykospsykoterapi 

Vidareutveckling av psykoanalys och psykodynamisk psykoterapi för personer med psykosrelaterad problematik: schizofreni, psykos etc.
Bra bok: "Magiska ögonblick. Psykoterapi vid psykoser" av Hanna Sitter-Randén, verksam vid psykoterapienheten i Psykiatrin Södra i Stockholm. 

 

Mer information om dessa och andra terapiformer
Samrådsforum för psykoterapi
http://www.samradsforum.se/

 


Vad kostar det?

I psykiatrin gäller vanlig sjukvårdtaxa och högkostnadsskydd gäller, d v s du betalar max 900 kronor per år, detta gäller också privata läkare som är psykoterapeuter och anslutna till landstinget.
Hos privata psykologer är en vanlig taxa 700-800 kronor per gång. Men en del låter en gå för 300-350 kronor per gång om man har låg inkomst (t ex låg sjukersättning).
S:t Lukasmottagningen i Stockholm ger behovsprövat bidrag från sin insamlingsstiftelse så att man kan få gå för som lägst 350 kronor, eller 250 kronor hos utbildningsterapeuter.
En strategi om man inte har råd att gå privat en gång i veckan är att be att få gå en gång varannan vecka. 


Hur får jag psykoterapi?

Viktigt är att den du går till är legitimerad PSYKOTERAPEUT (inte samma sak som legitimerad psykolog) eller under utbildning till psykoterapeut. Psykoterapeuter har oftast annan yrkesutbildning i botten: läkare, psykolog, socionom, sjuksköterska, mentalskötare, fil. kand. psykologi, präst, beteendevetare. 


Psykiatrin
Vänd dig i första hand till din psykmottagning. Insistera på att få komma till psykoterapibedömning. Får du nej så insistera på att få en second opinion, gäller såväl möjlighet att få komma på bedömning som själva bedömningen. 

 

S:t Lukasstiftelsen
Hör till kyrkan (dock ingen religiös koppling) och har legitimerade psykoterapeuter och psykoterapeuter under utbildning. Terapin bedrivs hos 40 olika lokalavdelningar (http://www.sanktlukas.se/mottagningar)
varav 3 finns i stockholmsområdet. En del av dessa erbjuder terapi till reducerat pris, mer info på denna sida snart.


S:t Lukas Mälaröarna
(http://www.sanktlukas.se/mottagningar/malaroarna-vasterort/var-verksamhet)
Tre första gångerna 650 kr/gång, därefter 600 kr/gång med möjlighet till subventionering ned till 350 kr/gång.

S:t Lukas Stockholm(http://www.sanktlukas.se/mottagningar/stockholm/erbjudanden-for-dig-som-privatperson)
De två första samtalen 800 kr/gång. Därefter möjlighet till subvention ned till 350 kr/gång.

S:t Lukas Järfälla
(http://www.sanktlukas.se/mottagningar/jarfalla/vi-erbjuder) 650 kr/gång. Möjlighet till subvention ned till 300-350 kr/gång utifrån behov.
Psykoterapi för unga vuxna 18-25 år, 300 kr/gång.

För dyrt?
Fråga om du kan få gå varannan vecka eller en gång i månaden.

 

Psykoterapi hos läkare ansluten till landstinget
Gå in på vårdguiden http://www.vardguiden.se/

Klicka på "Hitta vård och omsorg"
Skriv: psykiatrisk specialistläkarmottagning 
i sökfältet och tryck Enter.
(eller klicka på länk:  http://www.vardguiden.se/Hitta-vard-och-omsorg/Hitta-vard-och-omsorg/?q=&bn=1&locality=&ct=psykiatrisk+specialistl%25c3%25a4karmottagning)

Bläddra i listan, strunta i att välja område, det finns bara 64 st.
Klicka på varje läkare/mottagning i listan och se om denne erbjuder psykoterapi.

 

Psykoterapi hos privat psykoterapeut
Gå in på
http://www.samradsforum.se/

Klicka på "Adresser intresseföreningarna" (www.samradsforum.se/intresseforeningar.htm)
Klicka på webadressen för respektive förening för att komma till deras hemsida. Ofta har de någon lista eller söktjänst för att hitta terapeuter.
En del psykoterapeuter erbjuder terapi till subventionerat pris om man har låg inkomst (en av våra medlemmar gick för 300 kr/gång).